Plan de citire a Bibliei

1 Cronici 6:1-48
Evrei 11:1-12
1
Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari.
2
Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
3
Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
4
Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua;
5
Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
6
Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;
7
Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
8
Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;
9
Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
10
Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în Casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;
11
Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
12
Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;
13
Şalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria;
14
Azaria a născut pe Seraia; Seraia a născut pe Iehoţadac.
15
Iehoţadac a plecat şi el când a dus Domnul în robie pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.
16
Fiii lui Levi: Gherşon, Chehat şi Merari. –
17
Iată numele fiilor lui Gherşon: Libni şi Şimei. –
18
Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
19
Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. – Acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor.
20
Din Gherşon: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;
21
Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. –
22
Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;
23
Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;
24
Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.
25
Fiii lui Elcana: Amasaişi Ahimot;
26
Elcana, fiul său; Elcana-Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său;
27
Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său;
28
şi fiii lui Samuel, întâiul născut: Vaşni şi Abia. –
29
Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;
30
Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.
31
Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc de odihnă:
32
ei împlineau slujba de cântăreţi înaintea locaşului Cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, şi îşi făceau slujba după rânduiala care le era poruncită.
33
Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,
34
fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
35
fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
36
fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,
37
fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core,
38
fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. –
39
Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,
40
fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
41
fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
42
fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,
43
fiul lui Iahat, fiul lui Gherşon, fiul lui Levi. –
44
Fiii lui Merari, fraţii lor, la stânga: Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
45
fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,
46
fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,
47
fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
48
Fraţii lor, leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu.
1
Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
2
Pentru că, prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
3
Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
4
Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.
5
Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
6
Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
7
Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.
8
Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
9
Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.
10
Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.
11
Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.
12
De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
1 Cronici 6:1-48
Evrei 11:1-12