Plan de citire a Bibliei

Iov 22
Faptele apostolilor 4:23-37
1
Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
2
„Poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu; ci înţeleptul nu-şi foloseşte decât lui.
3
Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El?
4
Pentru evlavia ta te pedepseşte El oare şi intră la judecată cu tine?
5
Nu-i mare răutatea ta? Şi fărădelegile tale fără număr?
6
Luai fără pricină zăloguri de la fraţii tăi, lăsai fără haine pe cei goi.
7
Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flămând.
8
Ţara era a ta, fiindcă erai mai tare, te aşezai în ea, fiindcă erai cu vază.
9
Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale, şi braţele orfanilor le frângeai.
10
Pentru aceea eşti înconjurat de curse şi te-a apucat groaza dintr-o dată.
11
Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc?
12
Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Priveşte vârful stelelor, ce înalt este!
13
Şi tu zici: „Ce ştie Dumnezeu? Poate să judece El prin întunericul de nori?
14
Îl înfăşoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate!”
15
Ce! Vrei s-apuci pe calea străveche, pe care au urmat-o cei nelegiuiţi,
16
care au fost luaţi înainte de vreme şi au ţinut cât ţine un pârâu care se scurge?
17
Ei ziceau lui Dumnezeu: „Pleacă de la noi! Ce ne poate face Cel Atotputernic?”
18
Şi totuşi Dumnezeu le umpluse casele de bunătăţi. – Departe de mine sfatul celor răi! –
19
Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor şi se vor bucura, cel nevinovat va râde de ei
20
şi va zice: „Iată pe potrivnicii noştri nimiciţi! Iată-le bogăţiile arse de foc!”
21
Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.
22
Primeşte învăţătură din gura Lui şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui.
23
Vei fi aşezat iarăşi la locul tău, dacă te vei întoarce la Cel Atotputernic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.
24
Aruncă dar aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!
25
Şi atunci Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.
26
Atunci Cel Atotputernic va fi desfătarea ta şi îţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.
27
Îl vei ruga, şi te va asculta, şi îţi vei putea împlini juruinţele.
28
Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.
29
Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecaţi.
30
El va izbăvi chiar şi pe cel vinovat, care îşi va datora scăparea curăţiei mâinilor tale.”
23
După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.
24
Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!
25
Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
26
Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.”
27
În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel,
28
ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
29
Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala
30
şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”
31
După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
32
Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.
33
Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.
34
Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute
35
şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.
36
Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un levit, de neam din Cipru,
37
a vândut un ogor pe care-l avea, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor.
Iov 22
Faptele apostolilor 4:23-37