Plan de citire a Bibliei

Ieremia 52
2 Timotei 3
Ieremia 52
2 Timotei 3