Plan de citire a Bibliei

Psalmii 119:121-144
Romani 11:7-36
121
Păzesc Legea şi dreptatea: nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!
122
Ia sub ocrotirea Ta binele robului Tău şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngâmfaţi!
123
Mi se topesc ochii după mântuirea Ta şi după făgăduinţa Ta cea dreaptă.
124
Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta şi învaţă-mă orânduirile Tale!
125
Eu sunt robul Tău; dă-mi pricepere, ca să cunosc învăţăturile Tale.
126
Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta.
127
De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
128
de aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii.
129
Învăţăturile Tale sunt minunate: de aceea le păzeşte sufletul meu.
130
Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
131
Deschid gura şi oftez, căci sunt lacom după poruncile Tale.
132
Întoarce-Ţi faţa spre mine şi ai milă de mine, după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!
133
Întăreşte-mi paşii în cuvântul Tău şi nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine!
134
Izbăveşte-mă de asuprirea oamenilor, ca să păzesc poruncile Tale!
135
Fă să strălucească faţa Ta peste robul Tău şi învaţă-mă orânduirile Tale!
136
Ochii îmi varsă şiroaie de apă, pentru că Legea Ta nu este păzită.
137
Tu eşti drept, Doamne, şi judecăţile Tale sunt fără prihană.
138
Tu Îţi întemeiezi învăţăturile pe dreptate şi pe cea mai mare credincioşie.
139
Râvna mea mă mănâncă, pentru că potrivnicii mei uită cuvintele Tale.
140
Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte.
141
Sunt mic şi dispreţuit, dar nu uit poruncile Tale.
142
Dreptatea Ta este o dreptate veşnică, şi Legea Ta este adevărul.
143
Necazul şi strâmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sunt desfătarea mea.
144
Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie: dă-mi pricepere, ca să trăiesc!
7
Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; pe când ceilalţi au fost împietriţi,
8
după cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.”
9
Şi David zice: „Masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire.
10
Să li se întunece ochii ca să nu vadă, şi spinarea să le-o ţii mereu gârbovită.”
11
Întreb, dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos;
12
dacă deci alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume, şi paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor?
13
V-o spun vouă, Neamurilor: „Întrucât sunt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea
14
şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii din ei.
15
Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi?
16
Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte.
17
Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate, şi dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului,
18
nu te făli faţă de ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.
19
Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.”
20
Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă: nu te îngâmfa, dar, ci teme-te!
21
Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine.
22
Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu.
23
Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi.
24
Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti, în măslinul lor?
25
Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.
26
Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.
27
Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele.”
28
În ce priveşte Evanghelia, ei sunt vrăjmaşi, şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor.
29
Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută.
30
După cum voi odinioară n-aţi ascultat de Dumnezeu, şi după cum, prin neascultarea lor, aţi căpătat îndurare acum,
31
tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare.
32
Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.
33
O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
34
Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?
35
Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”
36
Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.
Psalmii 119:121-144
Romani 11:7-36