Plan de citire a Bibliei

Psalmii 118
Romani 8:18-39
1
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!”
2
Să zică Israel: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
3
Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
4
Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
5
În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.
6
Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
7
Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur când îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.
8
Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;
9
mai bine să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.
10
Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
11
Mă înconjurau, m-au împresurat: dar în Numele Domnului le tai în bucăţi.
12
M-au înconjurat ca nişte albine; se sting ca un foc de spini: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
13
Tu mă împingeai, ca să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat.
14
Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit.
15
Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa!
16
Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului câştigă biruinţa!
17
Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.
18
Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii.
19
Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.
20
Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.
21
Te laud, pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit.
22
Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
23
Domnul a făcut lucrul acesta şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.
24
Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim în ea!
25
Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
26
Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27
Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă şi aduceţi-o până la coarnele altarului!
28
Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi preamări.
29
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
18
Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.
19
De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
20
Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă,
21
că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.
22
Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.
23
Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.
24
Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde: pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?
25
Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.
26
Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.
27
Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
28
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
29
Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi.
30
Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
31
Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
32
El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
33
Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!
34
Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!
35
Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?
36
După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
37
Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39
nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
Psalmii 118
Romani 8:18-39