Plan de citire a Bibliei

Psalmii 103
Romani 1:1-17
1
Un psalm al lui David.
1
Binecuvântă, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
2
Binecuvântă, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
3
El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale;
4
El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5
El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
6
Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
7
El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale, copiilor lui Israel.
8
Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9
El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
10
Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
11
Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
12
cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13
Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
14
Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.
15
Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
16
Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
17
Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
18
pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.
19
Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
20
Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
21
Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
22
Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântă, suflete, pe Domnul!
1
Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,
2
pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi.
3
Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
4
iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
5
prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile,
6
între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.
7
Deci vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
8
Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.
9
Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele
10
şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârşit fericirea să vin la voi.
11
Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră,
12
sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa pe care o avem împreună, şi voi şi eu.
13
Nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum.
14
Eu sunt dator şi grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi.
15
Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma.
16
Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;
17
deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”
Psalmii 103
Romani 1:1-17