Plan de citire a Bibliei

Psalmii 100-101
Marcu 15:16-47
1
Un psalm de laudă.
1
Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
2
Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
3
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
4
Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
5
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.
16
Ostaşii au adus pe Isus în curte, adică în palat, şi au adunat toată ceata ostaşilor.
17
L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap.
18
Apoi au început să-I ureze şi să zică: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!”
19
Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau.
20
După ce şi-au bătut astfel joc de El, L-au dezbrăcat de haina de purpură, L-au îmbrăcat în hainele Lui şi L-au dus să-L răstignească.
21
Au silit să ducă crucea lui Isus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf.
22
Şi au adus pe Isus la locul numit Golgota, care tălmăcit înseamnă: „Locul căpăţânii”.
23
I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat.
24
După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei trăgând la sorţi, ca să ştie ce să ia fiecare.
25
Când L-au răstignit, era ceasul al treilea.
26
Deasupra Lui era scrisă vina Lui: „Împăratul iudeilor.”
27
Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta, şi altul la stânga Lui.
28
Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „A fost pus în numărul celor fărădelege.”
29
Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap şi ziceau: „Uă! Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei zile,
30
mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi coboară-Te de pe cruce!”
31
Tot astfel şi preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, îşi băteau joc de El între ei şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate mântui!
32
Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem!” Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea, îşi băteau joc de El.
33
La ceasul al şaselea, s-a făcut întuneric peste toată ţara, până la ceasul al nouălea.
34
Şi, în ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eloi, Eloi, lama sabactani”, care tălmăcit înseamnă: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
35
Unii din cei ce stăteau acolo, când L-au auzit, ziceau: „Iată, cheamă pe Ilie!”
36
Şi unul din ei a alergat de a umplut un burete cu oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă va veni Ilie să-L coboare de pe cruce!”
37
Dar Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul.
38
Perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos.
39
Sutaşul care stătea în faţa lui Isus, când a văzut că Şi-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”
40
Acolo erau şi nişte femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome,
41
care, pe când era El în Galileea, mergeau după El şi-I slujeau; şi multe alte femei care se suiseră împreună cu El în Ierusalim.
42
Când s-a înserat – fiindcă era ziua Pregătirii, adică ziua dinaintea Sabatului –
43
a venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care şi el aştepta Împărăţia lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Isus.
44
Pilat s-a mirat că murise aşa de curând; a chemat pe sutaş şi l-a întrebat dacă a murit de mult.
45
După ce s-a încredinţat de la sutaş că a murit, a dăruit lui Iosif trupul.
46
Şi Iosif a cumpărat o pânză subţire de in, a dat jos pe Isus de pe cruce, L-a înfăşurat în pânza de in şi L-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
47
Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iose, se uitau unde-L puneau.
Psalmii 100-101
Marcu 15:16-47