Plan de citire a Bibliei

Psalmii 37
Faptele apostolilor 25
1
Un psalm al lui David.
1
Nu te mânia pe cei răi şi nu te uita cu jind la cei ce fac răul;
2
căci sunt cosiţi iute ca iarba şi se veştejesc ca verdeaţa.
3
Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.
4
Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
5
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
6
El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază.
7
Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele.
8
Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău.
9
Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni ţara.
10
Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi.
11
Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace.
12
Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13
Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine şi lui ziua.
14
Cei răi trag sabia şi îşi încordează arcul, ca să doboare pe cel nenorocit şi sărac, ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.
15
Dar sabia lor intră în însăşi inima lor, şi li se sfărâmă arcurile.
16
Mai mult face puţinul celui neprihănit decât belşugul multor răi.
17
Căci braţele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.
18
Domnul cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi; şi moştenirea lor ţine pe vecie.
19
Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete.
20
Dar cei răi pier, şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni: pier, pier ca fumul.
21
Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi; dar cel neprihănit este milos şi dă.
22
Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt nimiciţi.
23
Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
24
dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână.
25
Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26
Ci el întotdeauna este milos şi dă cu împrumut; şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi.
27
Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie.
28
Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânţa celor răi este nimicită.
29
Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pe vecie.
30
Gura celui neprihănit vesteşte înţelepciunea, şi limba lui trâmbiţează dreptatea.
31
Legea Dumnezeului său este în inima lui; şi nu i se clatină paşii.
32
Cel rău pândeşte pe cel neprihănit şi caută să-l omoare.
33
Dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui şi nu-l osândeşte când vine la judecată.
34
Nădăjduieşte în Domnul, păzeşte calea Lui, şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara: vei vedea pe cei răi nimiciţi.
35
Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde.
36
Dar, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.
37
Uită-te bine la cel fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug; căci omul de pace are parte de moştenitori.
38
Dar cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii, sămânţa celor răi este prăpădită.
39
Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului.
40
Domnul îi ajută şi-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă, pentru că se încred în El.
1
Festus, când a venit în ţinutul său, după trei zile, s-a suit de la Cezareea în Ierusalim.
2
Preoţii cei mai de seamă şi fruntaşii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruinţă
3
şi i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă, ca să-l omoare pe drum.
4
Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezareea şi că el însuşi are să plece în curând acolo.
5
„Deci”, a zis el, „cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine şi, dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască.”
6
Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile; apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a şezut pe scaunul de judecător şi a poruncit să fie adus Pavel.
7
Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat şi au adus împotriva lui multe şi grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi.
8
Pavel a început să se apere şi a zis: „N-am păcătuit cu nimic, nici împotriva Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva cezarului.”
9
Festus, care voia să capete bunăvoinţa iudeilor, drept răspuns, a zis lui Pavel: „Vrei să te sui la Ierusalim şi să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea?”
10
Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului; acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, după cum ştii şi tu foarte bine.
11
Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte; dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar.”
12
Atunci Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: „De cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce.”
13
După câteva zile, împăratul Agripa şi Berenice au sosit la Cezareea, ca să ureze de bine lui Festus.
14
Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel; şi a zis: „Felix a lăsat în temniţă pe un om,
15
împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoţii cei mai de seamă şi bătrânii iudeilor şi i-au cerut osândirea.
16
Le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi fost pus faţă cu pârâşii lui şi să fi avut putinţa să se apere de lucrurile de care este pârât.
17
Ei au venit deci aici; şi, fără întârziere, am şezut a doua zi pe scaunul meu de judecător şi am poruncit să aducă pe omul acesta.
18
Pârâşii, când s-au înfăţişat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu.
19
Aveau împotriva lui numai nişte neînţelegeri cu privire la religia lor şi la un oarecare Isus care a murit şi despre care Pavel spunea că este viu.
20
Fiindcă nu ştiam ce hotărâre să iau în neînţelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim şi să fie judecat acolo pentru aceste lucruri.
21
Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ţinută ca să fie supusă hotărârii împăratului, şi am poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite la cezar.”
22
Agripa a zis lui Festus: „Aş vrea să aud şi eu pe omul acela.” „Mâine”, a răspuns Festus, „îl vei auzi.”
23
A doua zi deci, Agripa şi Berenice au venit cu multă fală şi au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii şi cu oamenii cei mai de frunte ai cetăţii. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo.
24
Atunci Festus a zis: „Împărate Agripa şi voi toţi care sunteţi de faţă cu noi; uitaţi-vă la omul acesta, despre care toată mulţimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim şi aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască.
25
Fiindcă am înţeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte, şi fiindcă singur a cerut să fie judecat de cezar, am hotărât să-l trimit.
26
Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el; de aceea l-am adus înaintea voastră, şi mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie.
27
Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemniţat, fără să arăt de ce este pârât.”
Psalmii 37
Faptele apostolilor 25