Plan de citire a Bibliei

Iov 40
Faptele apostolilor 14
1
Domnul a vorbit lui Iov şi a zis:
2
„Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”
3
Iov a răspuns Domnului, şi a zis:
4
„Iată, eu sunt prea mic; ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură.
5
Am vorbit o dată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.”
6
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
7
„Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
8
Vrei să nimiceşti până şi dreptatea Mea? Şi să Mă osândeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?
9
Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet ca al Lui?
10
Împodobeşte-te cu măreţie şi mărime, îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă!
11
Varsă-ţi valurile mâniei tale şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
12
Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
13
ascunde-i pe toţi împreună în ţărână, înveleşte-le faţa în întuneric!
14
Şi atunci voi aduce şi Eu lauda puterii dreptei tale.
15
Uită-te la hipopotamul, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie! El mănâncă iarbă ca boul.
16
Uită-te ce tărie are în coapse şi ce putere are în muşchii pântecelui său!
17
Îşi îndoaie coada tare ca un cedru, şi vinele coapselor lui sunt întreţesute.
18
Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.
19
El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă.
20
El îşi găseşte hrana în munţi, unde se joacă toate fiarele câmpului.
21
Se culcă sub lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.
22
Desişul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălciile pârâului îl înconjoară.
23
Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniştit.
24
Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă? Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?
1
În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor şi au vorbit în aşa fel, că o mare mulţime de iudei şi de greci au crezut.
2
Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat şi au răzvrătit sufletele Neamurilor împotriva fraţilor.
3
Totuşi au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduia să se facă semne şi minuni prin mâinile lor.
4
Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii.
5
Neamurile şi iudeii, în învoire cu mai marii lor, s-au pus în mişcare, ca să-i batjocorească şi să-i ucidă cu pietre.
6
Pavel şi Barnaba au înţeles lucrul acesta şi au fugit în cetăţile Licaoniei: Listra şi Derbe şi în ţinutul dimprejur.
7
Şi au propovăduit Evanghelia acolo.
8
În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată.
9
El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el şi, fiindcă a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit,
10
a zis cu glas tare: „Scoală-te drept în picioare.” Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început să umble.
11
La vederea celor făcute de Pavel, noroadele şi-au ridicat glasul şi au zis în limba licaoneană: „Zeii s-au coborât la noi în chip omenesc.”
12
Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia Cuvântul.
13
Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri şi cununi înaintea porţilor şi voia să le aducă jertfă, împreună cu noroadele.
14
Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat:
15
„Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte la Dumnezeul cel Viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele.
16
El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor,
17
măcar că, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut inimile de bucurie.”
18
Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.
19
Atunci au venit pe neaşteptate din Antiohia şi Iconia nişte iudei care au aţâţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.
20
Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe.
21
După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia,
22
întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
23
Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.
24
Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia,
25
au vestit Cuvântul în Perga şi s-au coborât la Atalia.
26
De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi în grija harului lui Dumnezeu, pentru lucrarea pe care o săvârşiseră.
27
După venirea lor, au adunat biserica şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei şi cum deschisese Neamurilor uşa credinţei.
28
Şi au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii.
Iov 40
Faptele apostolilor 14