Plan de citire a Bibliei

Iov 38
Faptele apostolilor 13:13-25
1
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
2
„Cine este cel ce Îmi întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere?
3
Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
4
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.
5
Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?
6
Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului,
7
atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?
8
Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei?
9
Când i-am făcut haina din nori şi scutece din întuneric;
10
când i-am pus hotar şi când i-am pus zăvoare şi porţi;
11
când am zis: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor tale”?
12
De când eşti, ai poruncit tu dimineţii? Ai arătat zorilor locul lor,
13
ca să apuce capetele pământului şi să scuture pe cei răi de pe el?
14
Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete, şi toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată?
15
Pentru ca cei răi să fie lipsiţi de lumina lor, şi braţul care se ridică să fie zdrobit?
16
Ai pătruns tu până la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adâncului?
17
Ţi s-au deschis porţile morţii? Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii?
18
Ai cuprins tu cu privirea întinderea pământului? Vorbeşte, dacă ştii toate aceste lucruri.
19
Unde este drumul care duce la locaşul luminii? Şi întunericul unde îşi are locuinţa?
20
Poţi să le urmăreşti până la hotarul lor şi să cunoşti cărările locuinţei lor?
21
Ştii, căci atunci erai născut, şi numărul zilelor tale este mare!
22
Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei,
23
pe care le păstrez pentru vremurile de strâmtorare, pentru zilele de război şi de bătălie?
24
Pe ce cale se împarte lumina? Şi pe ce cale se împrăştie vântul de răsărit pe pământ?
25
Cine a deschis un loc de scurgere ploii şi a însemnat drumul fulgerului şi al tunetului,
26
pentru ca să cadă ploaia pe un pământ fără locuitori, pe un pustiu unde nu sunt oameni;
27
pentru ca să adape locurile pustii şi uscate, şi ca să facă să încolţească şi să răsară iarba?
28
Are ploaia tată? Cine dă naştere picăturilor de rouă?
29
Din al cui sân iese gheaţa şi cine naşte promoroaca cerului,
30
ca apele să se îngroaşe ca o piatră, şi faţa adâncului să se întărească?
31
Poţi să înnozi tu legăturile Găinuşei sau să dezlegi frânghiile Orionului?
32
Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului şi tu cârmuieşti Ursul mare cu puii lui?
33
Cunoşti tu legile cerului? Sau tu îi orânduieşti stăpânirea pe pământ?
34
Îţi înalţi tu glasul până la nori, ca să chemi să te acopere râuri de ape?
35
Poţi tu să arunci fulgerele ca să plece? Îţi zic ele: „Iată-ne”?
36
Cine a pus înţelepciunea în negura norilor sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului?
37
Cine poate să numere norii cu înţelepciune şi să verse burdufurile cerurilor,
38
pentru ca să înceapă pulberea să facă noroi, şi bulgării de pământ să se lipească împreună?
39
Tu izgoneşti prada pentru leoaică şi tu potoleşti foamea puilor de lei,
40
când stau ghemuiţi în vizuina lor, când stau la pândă în culcuşul lor?
41
Cine pregăteşte corbului hrana, când puii lui strigă spre Dumnezeu, când umblă rătăciţi şi flămânzi?
13
Pavel şi tovarăşii lui au pornit cu corabia din Pafos şi s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărţit de ei şi s-a întors la Ierusalim.
14
Din Perga şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos.
15
După citirea Legii şi a Prorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică: „Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiţi.”
16
Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna şi a zis: „Bărbaţi israeliţi şi voi care vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi!
17
Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinţii noştri. A ridicat la cinste pe norodul acesta, în timpul şederii lui în ţara Egiptului, şi l-a scos din Egipt cu braţul Său cel puternic.
18
Timp de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustiu.
19
Şi, după ce a nimicit şapte popoare în ţara Canaanului, le-a dat de moştenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani.
20
După aceste lucruri, le-a dat judecători, până la prorocul Samuel.
21
Ei au cerut atunci un împărat. Şi, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminţia lui Beniamin;
22
apoi l-a înlăturat şi le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: „Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.”
23
Din sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus.
24
Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel.
25
Şi Ioan, când era la sfârşitul însărcinării lui, zicea: „Cine credeţi că sunt eu? Nu sunt Acela; ci iată că după mine vine Unul, căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea picioarelor.”
Iov 38
Faptele apostolilor 13:13-25