Plan de citire a Bibliei

Iov 34
Faptele apostolilor 10:34-48
1
Elihu a luat din nou cuvântul şi a zis:
2
„Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mele! Luaţi aminte la mine, pricepuţilor!
3
Căci urechea deosebeşte cuvintele, cum gustă cerul gurii bucatele.
4
Să alegem ce este drept, să vedem între noi ce este bun.
5
Iov a zis: „Sunt nevinovat şi Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate;
6
am dreptate şi trec drept mincinos; rana mea este jalnică, şi sunt fără păcat.”
7
Este vreun om ca Iov, care să bea batjocura ca apa,
8
care să umble în tovărăşia celor ce fac rău, care să meargă mână în mână cu cei nelegiuiţi?
9
Căci el a zis: „Nu-i foloseşte nimic omului să-şi pună plăcerea în Dumnezeu.”
10
Ascultaţi-mă dar, oameni pricepuţi! Departe de Dumnezeu nedreptatea, departe de Cel Atotputernic fărădelegea!
11
El dă omului după faptele lui, răsplăteşte fiecăruia după căile lui.
12
Nu, negreşit, Dumnezeu nu săvârşeşte fărădelegea; Cel Atotputernic nu calcă dreptatea.
13
Cine L-a însărcinat să cârmuiască pământul? Cine I-a dat lumea în grija Lui?
14
Dacă nu S-ar gândi decât la El, dacă Şi-ar lua înapoi duhul şi suflarea,
15
tot ce este carne ar pieri deodată, şi omul s-ar întoarce în ţărână.
16
Dacă ai pricepere, ascultă lucrul acesta, ia aminte la glasul cuvintelor mele!
17
Oare ar putea să domnească un vrăjmaş al dreptăţii? Şi vei osândi tu pe Cel drept, pe Cel puternic,
18
care strigă către împăraţi: „Netrebnicilor!” Şi către domnitori: „Nelegiuiţilor!”
19
Care nu caută la faţa celor mari şi nu face deosebire între bogat şi sărac, pentru că toţi sunt lucrarea mâinilor Lui?
20
Într-o clipă, ei îşi pierd viaţa. La miezul nopţii, un popor se clatină şi piere. Cel puternic piere, fără amestecul mâinii vreunui om.
21
Căci Dumnezeu vede purtarea tuturor, priveşte paşii fiecăruia.
22
Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
23
Dumnezeu n-are nevoie să privească multă vreme, ca să tragă pe un om la judecată înaintea Lui.
24
El zdrobeşte pe cei mari fără cercetare şi pune pe alţii în locul lor.
25
Căci El cunoaşte faptele lor: noaptea îi răstoarnă, sunt zdrobiţi.
26
Îi loveşte ca pe nişte nelegiuiţi, în faţa tuturor.
27
Abătându-se de la El şi părăsind toate căile Lui,
28
ei au făcut să se înalţe la Dumnezeu strigătul săracului. I-au îndreptat luarea aminte la strigătul celui nenorocit.
29
Dacă dă El pace, cine poate s-o tulbure? Dacă Îşi ascunde El Faţa, cine poate să-L vadă? La fel Se poartă fie cu un popor, fie cu un om,
30
pentru ca nelegiuitul să nu mai stăpânească şi să nu mai fie o cursă pentru popor.
31
Căci a zis el vreodată lui Dumnezeu: „Am fost pedepsit, nu voi mai păcătui;
32
arată-mi ce nu văd; dacă am făcut nedreptăţi, nu voi mai face”?
33
Oare după părerea ta va face Dumnezeu dreptate? Tu lepezi, tu alegi, şi nu eu. Spune dar ce ştii!
34
Oamenii cu pricepere vor fi de părerea mea, înţeleptul care m-ascultă va gândi ca mine:
35
„Iov vorbeşte fără pricepere, şi cuvântările lui sunt lipsite de judecată.
36
Să fie încercat dar mai departe, fiindcă răspunde ca cei răi!
37
Căci adaugă la greşelile lui păcate noi; bate din palme în mijlocul nostru, îşi înmulţeşte cuvintele împotriva lui Dumnezeu.”
34
Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor,
35
ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.
36
El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.
37
Ştiţi vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan;
38
cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.
39
Noi suntem martori a tot ce a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât, atârnându-L pe lemn.
40
Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se arate,
41
nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat din morţi.
42
Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi.
43
Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”
44
Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.
45
Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri.
46
Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:
47
„Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?”
48
Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.
Iov 34
Faptele apostolilor 10:34-48