Plan de citire a Bibliei

Ezra 2:1-35
Matei 2
1
Iată oamenii din ţară care s-au întors din robie, şi anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.
2
Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:
3
fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;
4
fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
5
fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci;
6
fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece;
7
fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
8
fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci;
9
fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;
10
fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi;
11
fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei;
12
fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi;
13
fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şase;
14
fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase;
15
fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;
16
fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;
17
fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei;
18
fiii lui Iora, o sută doisprezece;
19
fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei;
20
fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci;
21
fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei;
22
oamenii din Netofa, cincizeci şi şase;
23
oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
24
fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi;
25
fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;
26
fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;
27
oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
28
oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei;
29
fiii lui Nebo, cincizeci şi doi;
30
fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase;
31
fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
32
fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
33
fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;
34
fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci;
35
fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.
1
După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim
2
şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.”
3
Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el.
4
A adunat pe toţi preoţii cei mai de seamă şi pe cărturarii norodului şi a căutat să afle de la ei unde trebuia să Se nască Hristosul.
5
„În Betleemul din Iudeea”, i-au răspuns ei, „căci iată ce a fost scris prin prorocul:
6
„Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nicidecum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”
7
Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua.
8
Apoi i-a trimis la Betleem şi le-a zis: „Duceţi-vă de cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc: şi, când Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de ştire, ca să vin şi eu să mă închin Lui.”
9
După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Şi iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit, mergea înaintea lor, până ce a venit şi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul.
10
Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie.
11
Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
12
În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum.
13
După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.”
14
Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt.
15
Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlineacă ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.”
16
Atunci Irod, când a văzut că fusese înşelat de magi, s-a mâniat foarte tare şi a trimis să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, de la doi ani în jos, care erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi.
17
Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice:
18
„Un ţipăt s-a auzit în Rama, plângere şi bocet mult: Rahela îşi jelea copiii şi nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau.”
19
După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt,
20
şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.”
21
Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel.
22
Dar când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile Galileii.
23
A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.
Ezra 2:1-35
Matei 2